Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Om Citagarden Kjøpe Schäferhund? Kull ALBUM Resultat HD, AD, MH Avlstispene Genetikk Ønskjer hund? AVLSRÅD Linjeavl Avlstispe EVA Avlstispe Bexi Avlstispe Chakka Avl på hund Kjøpeavtale kvalp Raseklubben NSchK Raseklubben NSchK 2 Raseklubben NSchK 3 Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax DAKOTA D-kull vidare Ekull - med Lexus Ezra E-kull vidare ENZO EVA BEXI og CHAKKA Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Tankevekkar? Biletalbum Til sals Gjestebok Kontakt
1737224 besøkande
sidan 6. okt 2012

NSchK stoff

Andre har prøvd å påverke NSchK på same måte som meg.  Breva er lagt ut HER

8.desember 2016:

Avl, raseklubbar og makt.

I alle år har menneske drive med avl, med mål om å forbetre avlsdyr.  Kva som er betre, er avhengig av kva dyret skal brukast til.  Er det ein arbeidshest, ein jakthund, ein tenestehund, eit produksjonsdyr eller noko anna?  I tillegg til målet, har det òg vore subjektive verdiar.  Kvar og ein har hatt sine mål.

I seinare tid er det blitt avlsforeiningar og raseklubbar.  Alle med fine mål om å ivareta det som er, overvåke og planlegge framover.  Det som eit stort tal personar gjorde rundt omkring, med eigne mål, er no blitt tildelt ei lita gruppe.  Det er blitt leiarar/styre, med statuttar, reglar og krav.  Nokre få personar har fått enorm makt.  Det er ikkje sikkert at makta går til dei med kunnskap, det er heller ikkje sikkert at deira subjektive verdiar er rette, men likevel – makta er der.  Dei som ikkje innordnar seg, kan ekskluderast.

Her på Naustvoll Gard har det i lang tid, vore avl på ulike bruksdyr og produksjonsdyr (storfe, sau og smådyr).  Det er avl på dølahest og schäferhund som er mest krevande, fordi det er bruksdyr som skal leve lenge.  Då er helse, eigenskapar og gemytt/lynne svært viktig.  Eg har hodyra, men er avhengig av andre sine hanndyr.  Avlshingstar må vere kåra, dei må gjennom helseundersøkingar, omfattande prøver og testar.  Kåra hingstar er oftast flotte og gode avlsdyr. 

Når det gjeld hundar, er det mykje dårleg.  Raseklubbar er blitt svært snevre, har svært høge krav til eksteriør, men omtrent ingenting på helse.  Hannhundar kan ha avkom som er sjuke, likevel vert det avla vidare med samme hannhund.  I vår datatid burde raseklubben sett krav om innrapportering og laga eit register på alle avlshundar, slik at alle som er på leit etter hannhund, kan kontakte HAR (hovudavlsrådet).  Då kan oppdrettarar sei kva hund ein er interessert i, få vite om noko er innrapportert, og evt. velje ein anna hannhund som er frisk.  No er det berre HD og AD vi kan sjå innan Dogweb i NKK.  Dessverre ser vi hundar som har meir enn 50%  HD (C, D og E), utan at dei vert sperra for vidare avl.  I tillegg er det sjukdomar, som krev medisinar i lang tid.   Avlshundar som gjev sjukdom vert brukt om att og om att. 

Ein raseklubb for td. Schäfer, skal vere oppteken av å kartlegge allergiar, rygg- og hudlidelsar, schäferrompe, bukspyttkjertelsvikt, immunsvikt mm. 

Raseklubbar bør ha større dør, godta meir variasjon og vere meir inkluderande.  Hovudfokuset må vere på hunden: Avl, helse og aktivitetar med hund.

Mange er totalt ueinige i styringa av avlsklubbar.  Men det er uråd å nå fram for å påverke.  Konstruktive idear vert kvalte. I styre sit folk med makt, som kjenner seg trua.  Å forandre noko, sleppe fram alternativ, sjå ting frå andre sider, kan opplevast som svakheit for enkelte.  Men det kan òg vise styrke, at ein vågar å prøve.    30.juli 2016: 

Eg merkar at dei fleste av hannhundane eg er interessert i, ikkje er avlskåra innan NSchK.  Dei har god helse og mentalitet.  Eg er rimeleg frustrert over NSchK, som etter mitt syn ikkje tek vare på rasen, men er blitt ein eksteriørklubb.   

(Frå vårt naboland:  http://www.hedeforsen.se/?p=17668#comment-6495  ) -publisert 11.10.2016

Sidan eg er medlem no, MÅ eg jo gjere det eg kan.  Så i dag (30.juli) sende eg dette lesarinnlegget til bladet "Schäferhunden".  Lurer på om det vert teke inn.  

(Innlegget kom ikkje inn.  Eg vart faktisk litt skuffa, då eg henta bladet i postkassa.  No etterpå er eg irritert.  At NSchK mislikar meiningane mine er greit, men at dei ikkje trykker ting vi sender inn, minner om ei anna tid. Pinlig.  I samme blad les eg om at redaktør mislikar diskusjonar på fb.  Der har eg ikkje delteke, fordi eg er eit organisasjonsmenneske, og har lært å ta opp saker i rette fora.  Så eg har sendt til HS, HAR og til Tidsskriftet "vårt" ... ? ...  Det var jammen nyttig.)  Anne-Brit 7.okt 2016

Innlegget var/er dette:

Raseklubb og avl framover.

NSchK skal ivareta schäferhunden i Norge.  Tek NSchK dette ansvaret på alvor? 

Kva hundar fremmar rasen?

Dei som er avlskåra innan NSchK?

Tenestehundar og redningshundar, som er mentaltesta innan politi/forsvaret, som er frå kull der alle kvalpane er HD og AD røntka, dei fleste er mentaltesta, hundar som er i aktiv teneste saman med føraren sin, dei er ikkje gode nok.

Godkjent hund skal ha utstilling etter tysk mønster, før den kan avlskårast.

Kanskje det er på tide for NSchK å vurdere forandringar?

Kanskje kan ein ha ulike avlsgrupper innanfor NSchK?  F.eks: Dei som set utstillingsresultat som 1.prioritet kan framleis ha det, og avle med berre k-test eller ferdselsprøve.  Men det kan vere ei anna gruppe, der bruksverdien av hunder er 1.prioritet og eksteriøret fyller krava.

Kanskje eksteriør-beskrivingar for teneste/redningshundar (og alle andre som ønskjer det), istadenfor «sirkus-utstillingar» som mange tek avstand frå.  Etterpå kan hunden meldast opp til avlskåring, så lenge den er godkjent for redning, politi- eller militærteneste, med testane som høyrer til.

Kvifor eg skriv dette?  Eg vurderer hannhundar, og ser at dei som eg ønskjer å bruke, ikkje er avlskåra innanfor NSchK, og kjem vel heller ikkje til å bli det.  Kva er vitsen med ei avlskåra tispe, når dei beste hannane er utanfor?  Dei er mentaltesta, frå friske linjer, dei fleste saman med kullsøsken er i mennesket si teneste, i jobb eller frivilleg teneste. 

Eg kan faktisk forstå førarane deira, som ikkje bryr seg med NSchK, slik det er no.

Kven er eigentleg NSchK til for? 

-med hjarte for schäferhunden -  Anne-Brit Balevik


2.august 2016 sende eg dette på epost til HS og HAR:

TIL NSchK v/HS og HAR
NSchK som raseklubb og organisasjon.
Målet for ein raseklubb bør vere å få med alle, ha oversyn over samtlege linjer, helsestatus i rasen, utvikling og avl.
NSchK har etter mitt syn ei svært smal dør.   Det er krav, forbod, disiplinærsaker og ekskludering.
Eg har hatt schäferhundar sidan 1990.  Mine erfaringar innanfor og utanfor NSchK er bakgrunn for meiningane mine: 
Eg ser gode hundar i Norske Redningshunder, der førarane har trena fram hundane til ulike søksoppgåver.  Nokre av desse hundane er frå friske linjer, dei er mentaltesta og har år etter år vist at dei er, slik ein schäfer skal vere.  Desse kjem ikkje innanfor døra til NSchK.
Eg kjenner hundeekvipasjar i militæret og politiet, flotte hundar med kullsøsken der mange er i teneste.  Eg har fått innsyn i mange oppfatningar om NSchK, frå dyktige folk eg beundrar og respekterar.
Eg ser kva NSchK har fokus på, og forstår at det er svært lang veg mellom gruppene. 
Må det vere slik?  Må NSchK fortsetje på sin veg, uansett om retningen er rett frå dei andre gruppene?
Som medlem kan ein avle på eit hund som har minimum G på utstilling etter tysk mønster, karaktertest, HD C, AD C og avlskåring.  Avlskrava innan NSchK er at alle hundane ha utstilling etter tysk mønster, ferdselsprøve, k-test eller funksjonsanalyse, avlskåring og HD/AD C eller betre, for å bli godkjent kull innan NSchK. 
Som medlem må ein følje desse krava.  Kvifor må ein det?  Kva føresetnader har NSchK for å vite kva som er «best» for kvar oppdrettar?   Om ein har ei avlsgodkjent tispe, vert ein ekskludert om ein brukar hanne som ikkje er avlsgodkjent, i tillegg til ei rad andre sanksjonar.   Kva fører det til?  Nokon må ta utstilling med tysk mønster på tenestehunden sin, i tillegg til å gjenta testar, fordi alt skal vere innanfor NKK.  Eller ein kan lure seg unna reglar, med å føre hundar over på barn, ektefelle eller andre (ofte gjort i NSchK).   
Kvifor kan ikkje NSchK utvikle seg på ein slik måte, at all avl kan føregå innanfor raseklubben? 
Kvifor kan de ikkje ha både godkjente og «ikkje godkjende» kull innanfor? 
RAS, inneheld teoretisk mykje bra, men praksis manglar.
Kanskje det kunne vore ulike avlsgodkjenningar, nokre med høge mentale- og tenestegodkjenningar, men td eksteriørvurdering istadenfor utstilling.   Det er mange ulike alternativ, mange gode tankar rundt omkring som bør få kome fram. 
At nokre få personar innad i NSchK får styre raseklubben , alt bygd på tyske krav, er etter min meining for snevert.  Alle krav som tyskarane set, kan vere eit eige avlskrav.  Vi bør bestemme sjølve, i tillegg.  Lage eit fornuftig løp, der dei som er utanfor no, vil vere med. 
NSchK kan bli inkluderande, med oppmoding og framheving – istadenfor ekskludering, krav og forbod, dersom tillitsvalde med slike meiningar, får vinne fram.  Schäferhunden fortener ein slik raseklubb.

 

Her er eit innlegg frå 28.september 2013, som heller ikkje kom inn i bladet "Schäferhunden":

Vert arv/genetikk diskutert i ditt miljø????????????  Bør vi ikkje bry oss om dette?

Tankar rundt avl på schäferhunden.

Vi høyrer om dårleg maske, lause øyre, lyse auge, dårleg pigment, langhår osv.  Skjønnheitsfeil og synlege resultat, som er lette å handtere.  Lett å leve med òg, for familiane som er glad i hundane sine.  Er det dette som er viktig i vår rase?

Kven har fokus på genetisk nedarva sjukdomar og eigenskapar, som spreier seg innan rasen og som direkte øydelegg hundane som folk er glade i?  

I veterinærverda er dei tydelege på at avlsdyr som har EIN sjuk unge etter seg av dei alvorlegaste, arvelege sjukdommar som allergiar og immunsvikt, skal ut av avl.  I tillegg skal samtlege søsken til den sjuke hunden, ha avlssperre.

Kvifor grip ingen inn når dette hender?  Kvifor vert avlshundar brukt igjen og igjen, endå miljøet innan NSchK veit om sjukdomar.  Kvifor vert det avla vidare på avkom i dei same linjene?

Alle som arbeider med avl, bør ha minimumskunnskap innan genetikk.  Mange yrkesgrupper har genetikk i utdanningen sin.   Helsevesenet og landbruket har svært mykje kunnskap og forskningsresultat -kattar, hundar, hestar, rotter, kyr eller menneske  – mykje er likt.  Ein treng ikkje ha erfaring med schäferhund, for å forstå dette.  Ein treng ikkje forstå dette, sjølv om ein har drive schäferhundavl i 20 år.

  Arv er noko som blir ført vidare.    Vi veit korleis dna delar seg og at avkom arvar 2 kopiar av eit gen (alleler). I rna frå mor er det 1 allel og rna frå far er det 1 allel, «det» kan vere homozygous eller heterozygous.  Dermed veit vi at «det» kan hoppe over både ein og fleire generasjonar, for så å dukke oppatt. Eg er mest oppteken av den recessive nedarvingen.

 

Når det gjeld 2-deling av rasen i Norge, berre på grunn av pelslengde, forstår eg ikkje målet med bestemmelsen.  Langhår vil det alltid dukke opp, så lenge det ikkje vert avlsforbud på samtlege hundar som har fått langhår etter seg, samtlege søsken til dei hundane som har fått kvalpar og foreldra til hundar som har fått langhår.  Alle forstår at det er umogleg.  Det er vel heller ikkje ønskeleg.

Genetisk er dette utruleg lett å forstå:

Alle hundar som er korthår, har eit eller to allel for kort pels.  Det betyr at ein hund med kort pels, kan ha eit allel for lang pels (genotype), som ikkje viser før den får ein langhårskvalp (der genotype er same som fenotype) .  Då veit vi at både mor og far har eit allel for langhår og eit for korthår.  Lett å sjå og å registrere td. i Dogweb.  Ingen grunn til å dele rasen.

Sjukdomar:

Arvegangen kan overførast til sjukdomssituasjon, som er mykje viktigare og vanskelegare sidan det kan skjulast med medisin og oppdrettarar kan nekte. 

Arvelege sjukdomar vil vere vanskeleg å finne ut av, så lenge det ikkje vert innrapportert av veterinærar td. Til NKK helse.  Det bør vere register på hundar som har fått sjuke kvalpar etter seg.  Kanskje òg på samtlege kullsøsken til den sjuke kvalpen?  Då kan oppdrettarar ha kontroll på kva hannhund ein avlar med (for tispene veit ein som regel mykje om).

Genetisk nedarvar sjukdom på same måten som langhår:

Ein hund kan ha eit allel for td. spesifikk immunsvikt, som ikkje viser før den får ein kvalp som vert påvist Demodikose.   Då veit vi at både mor og far har eit allel for immunsvikten. 

Ein hund kan ha allergi, det er ikkje ein sjukdom, men ein måte kroppen reagerer på.  Kroppen er overfølsom for noko som er naturleg og ufarleg, noko som er rundt oss i kvardagen.  Allergien forandrar altså kroppen sin reaksjonsmåte, og kan føre til sjukdom.  Atopi er kronisk, arveleg disponert allergi, som nedarvast recessivt.   NSchK veit om kvalpar som vert avliva etter avlshundar med desse genene.  Veterinærråd er å sperre foreldre og avkom for avl.

 

Vi har altså kunnskapen, men spørsmålet er OM ein vil kartlegge sjukdomen i rasen.  Det får konsekvensar for meritterte hundar og oppdrettarar.

Men dette er det stille rundt.  Hysj, hysj – dette vil vi ikkje høyre noko om.


5.august 2013, skreiv eg dette :-)  Den gang om delinga av rasen, fordi langhår på eit møte var blitt godkjent.  NB: I Sverige har dei ikkje delt rasen.  Pr.2017 har FCI og NKK kome fram til at pelslenge IKKJE er grunn til å dele rasen.  "Kva var det eg sa" -  men kvifor måtte det gå 5 år?

MOLBUREGEL.

Eg forsto at langhår ikkje var godkjent.

Eg forstår ikkje at langhår skal vere godkjent, og at avl berre skal føregå mellom langhårshundane. 

Alle med litt genetikkkunnskap, forstår at det går ei stund, så vert det for snever genbank, og negative ting dukkar opp.   Då vil det kanskje bli forandring i reglar, eller folk avlar utanfor NSchK.  Men kvifor la det skje? 

«Norsk Schäferhund Klub har som hovedoppgave å ivareta og utvikle rasen etter

retningslinjer trukket opp av SV(Verein für deutsche Schäferhunde). Dette

innebærer at den aktiviteten klubben vår skal bedrive er til nytte og gagn for

rasen.» 

Målet mitt med dette innlegget, er å få fram diskusjonen.  At ein raseklubb ikkje grip tak i dette, frustrerar meg. Ein avlshund som har ein langhårskvalp etter seg, har gen for langhår og korthår.  Om ein langhårshund vert parra med korthårshund, så veit vi at alle normalhåra kvalpar har eit langhårsgen –AKKURAT SOM DEN AVLSHUNDEN SOM HAR EIN LANGHÅRSKVALP ETTER SEG.

Nokre er redde for at det vert for mykje langhår.  Det er ein annan diskusjon, som er over, sidan langhår er godkjent.  I dogweb kan vi framover sjå kven som er langhår/har gitt langhår.  Om oppdrettarar er flinkare til å registrere rett, kan alle som avlar, lese om enkeltindivid, slekt og linjer på dei norske hundane.  Eit recessivt gen som er så tydeleg, bør ikkje vere noko problem.

Eg har vore lojalt medlem i NSchK, og kjenner til organisasjonen på mange område.  Eg håpar at raseklubben kan vere ein stor og stødig organisasjon, som har respekt og tillit hjå medlemmene sine.

mvh eit medlem

(som vil ha fram diskusjonen, men ikkje bryr seg med at det skal fokuserast på personar.)

   Nytt på sidene 12.08.2018
Ny filmar på filmsida
12.08.2018
Oppdatert gardsbok 2018
12.08.2018
Bilete av Naustvoll Bajas
12.08.2018
Gratulerer med 1årsdagen :)
14.07.2018
Ezra er flytta
06.07.2018
Oppdatert om Schäferavl.
05.07.2018
Oppdatert Enzo
22.06.2018
Oppdatert gardsbok 2018
21.06.2018
Raseklubben - ekskluderer det dei ikkje likar?
07.06.2018
Fleire filmar