Naustvoll Gard VIDEO - FILM Naustvoll Besøksgard Naustvoll Gard Skule Kennel Citagarden Biletalbum Til sals DYR TIL SALS SKINN Hundemat Gjestebok Kontakt
1737883 besøkande
sidan 6. okt 2012

Raseklubben

Då er kennel Citagarden blitt ein av dei mange brukskennelane, som avlar utanfor NSchK.  (Svært eksklusiv gjeng i mine auge).

Eg er ekskludert i 2 år, fordi eg har brukt hannhundar som ikkje er godkjende innan NSchK. 

Kanskje hundane er for gode?  Dei er frå friske linjer, med kjent mental status på seg sjølv, kullsøsken og slekt, det er gode HD- og AD-statistikkar (utan mørketal), dei er i mennesket si teneste og framifrå hundar.  IKKJE LINJEAVL!

Ja-ja … Når mektige folk ikkje likar meiningane våre, så er det vel slik det måtte ende.

TENK OM DET KUNNE VORE SLIK:  LINK

Eg har sendt anke til NKK, ikkje for å bli medlem igjen, for det ønskjer eg ikkje.  Når ikkje fram likevel.  MEN eg har sendt mykje dokumentasjon til NKK, og då har eg flytta schäferhundavl-byrde vekk frå mine skuldrar :-D :-D :-D :-D :-D :-D

Ha ein fin sommar saman med den flotte rasen vår!


Eg var medlem av Norsk Schäferhund Klub, avd. Kongsberg.  Den avdelinga sende inn sak til REP.MØTET 7.april 2018.  25.april mottok eg bladet "Schäferhunden" i posten.  Det er pinleg å lese referatet frå årsmøtet.  Dei forstod ikkje saka ein gong.  

Dei som ikkje driv avl, forstår kanskje ikkje kva dette dreier seg om:

For å avlskåre ein hund i NSchK, må eigar av hund vere medlem.  Om ein vert medlem er det veldig mange reglar å forhalde seg til, -det kan du lese sjølv i NSchK sine statuttar/avlsstatuttar.  Om ein førar i militæret eller politiet har ein hannhund, som er interessann for avl, må hunden på utstilling etter tysk mønster (NKK-utstilling gjeld ikkje, fordi der manglar det skot)  sjølv om ein hund i militæret og politiet er testa på skot.   Det er ikkje kontingent for medlemsskapet som er problemet - det fortel om lavmålet på diskusjonen. PINLEG! 

Dette handlar om AVL!  AVL på schäfer som brukshund!   Ikkje utstillingshund!  Det handlar om gode, sunne og friske hannhundar, som ikkje vert inkludert i NSchK pga REGLAR!  Det er hundar som vert HINDRA I å tilføre rasen gode gener for lang tid framover - fordi FOLK utan kunnskap om avlsstrategiar, får for stor makt til å bestemme noko dei ikkje har føresetnad for å forstå.

Det er mykje god bruksavl, og framover vil det fortsette utanfor raseklubben slik det gjere no - som igjen fører til at NSchK ikkje får tilgang på ressurspersonar med enorm kunnskap.  Er det raseklubben og reglar som er viktig, eller er det framtida og avl?  Paragrafar kan forandrast på eit møte.  Gener kan bli tapt for alltid.  


Eg har avlsgodkjent 5 av MINE TISPER oppgjennom åra (fordi eg har vore medlem):

Brandfjellets Cita Brandfjellets Cita si side

Eva Eva si side

Citagardens Agera Citagardens Agera si side

Citagardens Chakka Citagardens Chakka si side

Citagardens Bexi Citagardens Bexi si side

Det er HANNHUNDAR som eg har brukt som ikkje er gode nok for NSchK.  Det vil sei:

Bjørnulvs Quatro, patruljehund i forsvaret LINK

Vargfjells Orax , innan NRH LINK

Hedeforsens Lexus, KORAD i Sverige, vekterhund i Gøteborg LINK

For å ta sist brukte hannhund, LEXUS, som er avlskåra hannhund i Sverige, KORAD.  NSchK vil ikkje godta at han som avlshund i Sverige, kan brukast på mi tispe i NSchK.  Det er høgare krav til KORAD hund, enn avlskrav for NORSK avlsgodkjenning i NSchK.  Mange bruksoppdrettarar brukar svenske hundar, som er avla på med gode resultat i Sverige.  Utstillingsfolk brukar oftast tyskimporterte hundar, som har tysk kåring.

Det minner om bukken og havresekken - skal vi bli pressa til å bruke hundane til folka i NSchK? 

Andre tillitsvalde har brote andre reglar.  Er det berre vi "vanlege" medlem, som skal følge reglane?  Folk i verv, kallar det tjuvparring og kjem unna med det. 

Eg har ei lang liste med brot på reglar, av tidlegare- og noverande, tillitsvalde.  Kanskje NKK burde få den, slik at dei kan sjå korleis NSchK tek vare på rasen vår. 

Eg har tru på at dei beste oppdrettarane av Schäferhund, er utanfor raseklubben framover.  Både kynologi og genetikk er omtrent fråverande innad i NSchK.  Makt-makt-makt ... krangling og kameraderi, er det det handlar om.  Trist.

Vi i Citagarden får ta dette året som det blir, delta på det vi kan/får lov til.  Når neste parring er gjort, så får eg stoppe medlemsskapet i NSchK, og vere utanfor, saman med dei fleste andre gode brukskennelane.  


Her er LINK til saka på rep.møte 7.april 2018.

Enkelte klarar å vinkle saka til at det vert mindre krav til avl, av saka som avd. Kongsberg har sendt inn. 

Dei fleste oppdrettarar, både når det gjeld "eksteriør-avl" og "bruksavl", ønsker at resultatet skal bli bra.  Eg trur at vi oppdrettarar, er litt ærekjære, og vi likar ikkje når ting går dårleg.  Oppdrettarane kjenner eigne linjer, og har ein avlsplan utifrå det ein prøver å få fram.  Ingen er betre skikka til å vurdere, enn oppdrettarane sjølve, og - dårlege oppdrettarar gjere det dei vil uansett reglar/paragrafar. (Det er stor forskjell på kennelar.  Nokre har kvalpar på kjøpt/innlånt tispe - med ein høgt merittert hannhund, og får kennelnamnet (er oppdrettarar) dei på avkomma, men avlar ikkje vidare på dei.  Andre har ein visjon, undersøker/les linjer som passar målet for oppdrettet - vel hannhund som har det ein vil prøve å tilføre, analyserer avkom og planlegg neste generasjon utifrå resultatet. For dei første er reglane til NSchK greie.  For dei andre kan det vere vanskeleg, om ein driv med bruksoppdrett, sidan det ikkje er aktuelle hannar i NSchK.  Einaste alternativ, er å bruke tyske hundar som er tekne inn, for dei har tysk kåring.  Men då er det ikkje eige val ... ikkje er det sikkert at hannen har eigenskapane vi er interesserte i heller ...  ).

Raseklubben NSchK gjev avlsgodkjenning på ein hund som har HD og AD C, med K-test og utstilling etter tysk mønster!!!! Denne hunden kan i praksis vere den einaste som er røntka i kullet, og den einaste som har delteke i noko som helst.

Dei "bruks-kennelane" som er utestengt av NSchK, har oftast HD/AD rønking på heile kull der avlshundane er frå, MH/funksjonsanalyse el. testar frå politi/forsvar, mange har bruksmerittar eller er i offentleg teneste eller i redningsteneste.

Vi vert utestengt om utanlandske avlshundar ikkje har tysk avlskåring, om norske avlshundar ikkje har utstilling etter tysk mønster, NSchK begrunnar det med at hunden må ha skot-test, alle med MHtestar er testa på skot.  

Ein KORAD teneste hund, som har gode resultat som avlshund i Sverige - er ikkje god nok for NSchK. 

Personar i HAR/HS bryt sjølv reglar, utan det vert konsekvensar for dei.  Dette veit oppdrettarar og seriøse personar.  I dog-web ser vi mykje dårleg, men "folk flest" med schäferhund, veit ikkje dette. Difor får "det gode selskap" fortsette.

Viss desse personane kunne vise til god avl = dugelege, friske, eksteriørmessige og driftsmessig korrekte schäferhundar, så kunne vi forstått at dei verna om det.  Men det er eksteriøravl, ekstrem linjeavl, elendig HD/AD-statatistikk og utstillingshundane vert dømde av kameratgjengen, som er oppdrettarar til hundane.  Å ha verv i HS/HAR/HBU +  oppdrettar, dommar og/eller kåringsdommar er ein dårleg miks. For at det skal bli komplett "bukken og havresekken", vert det laga reglar, der nøytrale NKK-utstillingar ikkje gjeld som eksteriørkrav.  Forstå det den som kan ...

Det vert vist til at HD og AD-statistikken har betra seg dei siste åra.  Det er i alle fall ikkje kulla i NSchK som er årsaka til det.  Der er nok brukskennelane i ei særstilling med gode resultat, generelt sett.

I morgon er det rep. møte ...  Eg trur veldig mange, er spente.


Diskusjonen om deling av Schäferhunden i to ulike rasar, og i to ulike raseklubbar, gikk tidlegare i Sverige.  Ei veldig god side, med mange gode linkar til Schäferhundstoff er BRUKSSCHÄFERPORTALEN - her ligg linkar til diskusjonar.

Her i Norge er dei fleste gode kennelane, som avlar hundar til politi, forsvaret, NRH og anna bruks,  utanfor NSchK.   Norsk Schäferhund Klubb, er blitt ein eksteriør/utstillingsklubb.    

Eg forstår godt at oppdrettarar som driv med teneste-, rednings- og brukshundar, ikkje bryr seg med å vere medlem.  Kvifor innordne seg reglar utifrå mangelfull genetisk kunnskap?  Eg får spørsmål, om kvifor eg engasjerer meg, NSchK har jo ingenting å tilføre meg.

Einaste svaret eg har er:

Det er raseklubben min. 

Eg har vore engasjert i å få folk til å godta ulike syn på avl.  Eg har skrive innlegg til bladet, sendt epostar til HS og HAR og sendt saker til årsmøte.  Eg har ikkje delteke i diskusjonane på fb, fordi eg har tenkt at det skal gjerast "korrekt", innad i organisasjonen. 

Innlegga mine har ikkje blitt trykt i bladet "Schäferhunden". Innlegga er AVVIST - endå dei ber om stoff.  LES INNLEGGA HER  Ganske utruleg at dei sensurerer meiningane til medlem.  At dei er ueinige er greit, men å nekte å la meiningar kome fram????

Epostar til HS/HAR blir ignorert, får ikkje svar.  Der er andre som har prøvd før meg LES ANDRE SINE INNSPEL 

Eg var medlem i avd. Bergen, etter avd. Sogn og Fjordane vart lagt ned (mangla folk i styreverv)  Sakene som eg sende til årsmøtet i avd. Bergen i 2017, vart avvist.  Eg kunne ikkje møte og snakke for saka.  Årsmøtet var onsdag 8.februar 17 kl. 19.00 på Grimseid. (Eg er i jobb). Reiseveg for meg frå Balestrand til Grimseid til møtet, var 220 km + ferje, reisetid ca. 4,5 time ein veg.  Så eg reiste ikkje på møtet for å "kjempe" for sakene mine.  

No i ettertid får eg mange tilbakemeldingar om at eg ikkje må slutte å kjempe.  Mange les på websidene mine.  Når eg har nytt om dette, har eg over 1000 treff i døgnet.  Personar på tomannshand, seier at HAR aldri vil forandre seg, men at dei er einig i det eg skriv.  ?????  Kvifor kan ikkje dei som er i NSchK, som faktisk er einige i det eg skriv, stå for det. Sei det på møta i NSchK?   Personar skriv til meg at eg må fortsette kampen? Kvifor skal eg det?  (2018: Eg har fortsett litt til.  Eg er medlem i avd. Kongsberg, som er den beste avdelinga etter mitt syn.  No i 2018 har avd. Kongsberg sendt vidare ei sak til rep.møtet 2018. Det blir interessant å sjå korleis det går.)

Eg legg ut sakene og innlegga som er blitt avvist, så kan interesserte lese. 


Sakene som vart nedstemt av avd. Bergen i 2017 ligg her, dvs. vi får ikkje kome fram med meiningane våre til NSchK sitt årsmøte eingong:

Denne som ligg først, er den aller-aller viktigaste etter mitt syn, fordi denne forandringa kunne inkludert alle ulike Schäferhundoppdrettarar i ein raseklubb:

(Eg har skrive på bokmål, for å unngå harselering av nynorsken)


AVVIST AV AVD.BERGEN   

Forslag til Avd. Bergen sitt årsmøte:

(Forslag til Rep.møtet for Norsk Schäferhund Klub  2017)

Korrigere formulering i § 2-3 Medlemsplikter.

Eksisterende tekst: 

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlem er forpliktet  til å støtte NSchK og NKKs virksomhet samt å følge NSchKs og NKK’s lover og bestemmelser.  Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktivitet og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK’s eller NSchK’s hva gjelder offentlige klubbinternt regelverk og retningslinjer.

Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Forslag til ny tekst:

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlem oppmuntres til å følge NSchK sine lover og bestemmelser, og er forpliktet til å følge NKK’s lover og bestemmelser.  Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktivitet og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK’s eller NSchK’s hva gjelder offentlige klubbinternt regelverk og retningslinjer.

Medlemmene oppmuntres til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Bakgrunn for forslaget:

Ekskludering fra NSchK utifra kp.7 er riktig, siden det er NKK sine regler og det vil gjelde alle uansett raseklubb og oppdrett her i Norge.

NSchK har i tillegg mange andre krav og forbud, som fører til at gode oppdrettere ikke kan bidra og påvirke i NSchK.   Medlemmer har kommet med innspill i flere år, men slipper ikke frem. 

I noen land er det blitt opprettet flere raseklubber for Schäferhunden, eks. i Sverige med Svensk Bruks Schäfer og Svensk Schäferhundklub, i Tyskland har SV fått konkurranse med RSV2000. 

Dette gjør at mye kunnskap går tapt. Schäferhunden taper på flere raseklubber, som egentlig bare er maktkamper mellom mennesker.  Det bør være en raseklubb i vårt lille land, og den bør ta vare på Schäferhunden som en brukshund, i tillegg til en utstillings- og familiehund. 

Mange oppdrettere av Schäferhund har mye høyere krav til helse, mentalitet og bruksegenskaper, enn det NSchK krever.  Samtidig krever NSchK utstilling etter tysk mønster, som mange oppdrettere av brukslinjer og hundeførere ikke tar på sine hunder. 

Tjeneste- og redningshunder, mentaltestet i politi/forsvar, fra kull der de fleste kullsøsken har kjent mental-, HD- og AD-status, er ofte avlshunder utenfor NSchK.

Oppdrettere på brukslinjer har ikke noe valg, hvis de ikke finner avlshunder innen NSchK som de mener er gode nok, fordi det i NSchK er krav og forbud, og dermed disiplinærsaker og ekskludering.  Disse oppdretterene kan heller ikke avlskåre sine hunder innenfor NSchK, fordi det er det bare medlem som kan.

Hvis NSchK ønsker å være raseklubb for alle oppdrettere, må det bli forandringer. 

Forslaget er å korrigere ordlyd om medlemsplikten.  Da kan oppdrettere på brukslinjer være medlem og påvirke NSchK.  Gjeldende formulering legger begrensninger for gjennomføring av en fullverdig, demokratisk prosess.  Flere av klubbens øvrige og kanskje fremtidige medlemmer har både kunnskaper og interesse for mentalitet og helse.

Målet for en raseklubb bør være bredde.  Få med alle, ha oversikt over samtlige linjer med helsestatus i rasen, overvåke utvikling og avl. 

Hvorfor stenge ute et stort antall oppdrettere av tjeneste- og brukshunder?  Hvem ivaretar Schäferhunden som brukshund?

Noen av saksframleggene, vil berøre lover og paragrafer i flere statutter.  Om sakene når frem, må det evt korrigeres flere steder enn nevnt i sakene.


AVVIST AV AVD.BERGEN

Forslag til Avd. Bergen sitt årsmøte:

(Forslag til Rep.møtet for Norsk Schäferhund Klub  2017)

Helseregister:

HAR bør lage/ajourføre dataregister på alle avlshunder og deres kullsøsken, som er tilgjengelig for alle oppdrettere.  Registeret bør inneholde veterinærpåviste allergier, rygg- og hudlidelser, schäferrompe, bukspyttkjertelsvikt, immunsvikt,øyesykdommer mm på avlshunder/avkom.

Eksisterende tekst: 

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
1
REV. 3 – 09.04.2016

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består …

Utvalget har følgende hovedansvar:

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.

- Ajourføre våre avlstatutter.

- Rekruttere nye dommere.

- Ha kontakt med oppdrettere.

- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer til enhver tid har trukket opp.

Forslag til ny tekst:

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
1
REV. 3 – 09.04.2016

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består …

Utvalget har følgende hovedansvar:

- Gjennomføre og kartotekføre avlskåringer og avlsgodkjenninger.

- Ajourføre våre avlstatutter.

- Ajourføre helseregister.

- Rekruttere nye dommere.

- Ha kontakt med oppdrettere.

- Påse at avlen foregår etter de retningslinjer til enhver tid har trukket opp.

Bakgrunn for sak 3 - Helseregister:

HAR bør ha bedre oversikt over helse. Hannhunder kan ha flere avkom som er syke, likevel blir det avlet videre med samme hannhund.  Raseklubben kan sette krav om innrapportering fra veterinær og lage et register på alle avlshunder, slik at alle som leter etter hannhund kan sjekke helsestatus hos HAR. Dogweb i NKK inneholder HD og Ad status, men det forekommer også sykdommer der hunder må gå på medisiner i lang tid.  Avlshunder som gir sykdom blir brukt gjentatte ganger.  En raseklubb for Schäferhund, må være opptatt av å kartlegge allergier, rygg- og hudlidelser, schäferrompe, bukspyttkjertelsvikt, immunsvikt, øyesykdom mm. 


Det er litt skeiv fordeling i HAR:

AVVIST AV AVD. BERGEN

Forslag til Avd. Bergen sitt årsmøte:

(Forslag til Rep.møtet for Norsk Schäferhund Klub  2017)

Forandre tekst i §1-1 SAMMENSETNING og §1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER:

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 HOVEDAVLSRÅD (HAR)  §1-1 Sammensetning

RETNINGSLINJER FOR SENTRALE RÅD OG UTVALG I
NORSK SCHÄFERHUND KLUB
1
REV. 3 – 09.04.2016

Eksisterende tekst: 

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer skal minimum 3 være eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme avlsmessige
spørsmål og/eller kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.

 §1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER

 orslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må fremmes gjennom HAR.

HAR avgjør om eventuelle forslag skal behandles på representantskapsmøtet. HS kan overprøve HARs avgjørelse.

Forslag til ny tekst:

Kap 1 HOVEDAVLSRRÅD (HAR)
§1-1 SAMMENSETNING
NSchK har et hovedavlsråd (HAR) som består av 5 medlemmer, hvorav leder fortrinnsvis skal være eksteriørdommer. Av rådets medlemmer kan 2 være eksteriørdommere for rasen, de øvrige bør ha særlige forutsetninger for å kunne bedømme mentalitet og helse innen rasen, et medlem må kunne dekke en sekretariatsfunksjon i rådet.

§1-4 FORSLAG TIL ENDRINGER
Forslag vedrørende avlsrådssaker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må fremmes gjennom HAR eller avdelings-årsmøte.
Representantskapsmøtet avgjør om eventuelle forslag skal behandles på representantskapsmøtet. HS kan overprøve HARs avgjørelser.

Bakgrunn for forslaget: la den arbeide, har SV en regel som sier: Å avle en schäferhund er å avle for arbeid.""Oppdrett av schäferhunder betyr oppdrett av brukshunder. Dette må alltid være vårt mål, hvis ikke skal vi slutte å produsere schäferhunder."

NSchK må ivareta Schäferhunden som en brukshund, i tillegg til en utstillings- og familiehund.   På siste representanskapsmøte ble det gjort endringer, som tildeler få personer stor makt.

Mange oppdrettere av Schäferhund har mye høyere krav til helse, mentalitet og bruksegenskaper, enn det NSchK krever.  Tjeneste- og redningshunder, mentaltestet i politi/forsvar, fra kull der de fleste kullsøsken har kjent mental-, HD- og AD-status, er ofte avlshunder utenfor NSchK.  Hvis NSchK ønsker å være raseklubb for alle oppdrettere, må det bli forandringer. 

Målet for en raseklubb bør være bredde.  Få med alle, ha oversikt over samtlige linjer med helsestatus i rasen, overvåke utvikling og avl. 

Hvem har oversikt over linjene som  oppdrettere av tjeneste- og brukshunder bruker?  

Hvem ivaretar Schäferhunden som brukshund?

Gjeldende formulering legger begrensninger for gjennomføring av en fullverdig, demokratisk prosess.  Flere av klubbens øvrige og kanskje fremtidige medlemmer har både kunnskaper og interesse for mentalitet og helse.

   Nytt på sidene 12.08.2018
Ny filmar på filmsida
12.08.2018
Oppdatert gardsbok 2018
12.08.2018
Bilete av Naustvoll Bajas
12.08.2018
Gratulerer med 1årsdagen :)
14.07.2018
Ezra er flytta
06.07.2018
Oppdatert om Schäferavl.
05.07.2018
Oppdatert Enzo
22.06.2018
Oppdatert gardsbok 2018
21.06.2018
Raseklubben - ekskluderer det dei ikkje likar?
07.06.2018
Fleire filmar